Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar.

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk-Kinesisk Forening

Dansk-Kinesisk Forenings bestyrelse indkalder til foreningens 22. generalforsamling med efterfølgende fællesspisning og visning af kinesisk film

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 18

I Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V (gården bag Café Mandela)

Dagsorden ifølge DKF’s vedtægter:

Valg af dirigent og referent

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet

Behandling af indkomne forslag

Arbejdsprogram og budget for 2020

Fastsættelse af kontingent for 2020

Valg af bestyrelse og suppleanter

Valg af revisorer og suppleant uden for bestyrelsen

Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december

På bestyrelsens vegne,
Kjeld A. Larsen, formand

Kuvertpris for den fælles middag er 150 kr.

Tilmelding til middagen sker til sekretariatet inden tirsdag den 28. januar 2020: sekretariatet@dansk-kinesisk.dk

Betaling: Merkur bank reg.nr. 8401 konto 1278623
_____________________

Referat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 2018
Referat af generalforsamling 2017
Referat af generalforsamling 2016
Referat af generalforsamling 2015