Vedtægter

§ 1.
Foreningens navn er Dansk-Kinesisk Forening
Foreningen er en landsforening med hjemsted i København

§ 2.
Foreningens formål er at være et samlingssted for alle med interesse for Kina samt formidle oplysning om Kina.

§ 3.
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Kontingentbetaling virker som medlemskab.
Kollektivt medlemskab kan tegnes af organisationer, virksomheder eller institutioner. Kollektivt medlemskab regnes som en enkelt enhed mht. kontingent og stemmeafgivelse, men giver ret til at deltage kollektivt i foreningens aktiviteter som medlem.

§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar. Den indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst tre ugers varsel og med angivelse af tid, sted, dagsorden samt indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.

§ 5.
Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  • Behandling af indkomne forslag
  • Arbejdsprogram og budget for det kommende år
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse og suppleanter
  • Valg af revisorer og suppleant uden for bestyrelsen

§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling med begrundet dagsorden indkaldes med mindst tre ugers varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 10 % af medlemmerne, dog mindst 15 medlemmer, fremsætter begrundet ønske om det.

§ 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Hvis mindst ét medlem kræver det, skal der holdes skriftlig afstemning.
Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget bortfaldet.
Fraværende medlemmer kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig om de på dagsordenen optagne punkter. Fuldmagt afgives til dirigenten

§ 8.
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fire og højst syv medlemmer + op til to suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen, således at skiftevis fire, henholdsvis tre, medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer.

§ 9.
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 10.
Ændring af vedtægterne skal vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer. Hvis bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer kræver det, afholdes urafstemning.

§ 11.
Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning træffes uanset antal deltagere på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest to måneder efter den ordinære generalforsamling. Hvis bestyrelse eller mindst 15 medlemmer kræver det, afholdes urafstemning. Dersom foreningen ved opløsning har en positiv egenkapital, skal denne anvendes til et humanitært formål i Kina.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. januar 1999.
Revideret på den ordinære generalforsamling den 17. februar 2001